Mesurem distàncies en anglès

How do you calculate distances in English? 

Hem après a mesurar longituds i ho hem fet en anglès