L'assemblea

Objectius

  • Fomentar i garantir la participació activa i responsable dels alumnes en el funcionament de l’escola.
  • Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de pares i mares de l’escola.

 

El projecte d’Escola Participativa i el treball que se’n deriva s’emmarca en diferents nivells de participació.

1-Assemblea de classe
Funcions: Resolució de conflictes interns/ Organització d’activitats de classe / Elaboració de propostes de caire general per a l’escola
Components: 1 Delegat / da, 1 Moderador / a, tutor / a i alumnes.
Què fa? Aportacions a l’assemblea. Ordre del dia de la reunió.
Quines aportacions? D’escola, d’espais, comportament, idees,...
Quan? Mensualment a l’espai de tutoria.
Com? Ordre del dia i deixant per escrit els acords presos.

2 -Mesa de l’assemblea
Funcions: Reunir les propostes de les assemblees de classe / Filtrar-les per a l’assemblea general
Components: Delegats de cada classe de 2on a 6è. Pares i mares delegades de tots els nivells. Membres de l’ED i mestra de la comissió
Què fa? Recollir i filtrar les propostes de les assemblees i ordre del dia de l’assemblea general.
Quan? Una per trimestre. Al final de trimestre. Abans de cada assemblea general. Hora i lloc a concretar.

3 -Assemblea general
Funcions: Garantir la participació de tot l’alumnat i realitzar propostes al Consell Escolar o a la Direcció del centre.
Components: Tots els alumnes del centre. Mestres.
Què fa? Discuteix les aportacions de l’assemblea i fa propostes concretes al Consell Escolar. Tothom hi pot dir la seva en el torn obert de paraula.
On? Espai gran de l’escola (menjador o biblioteca) o espai extern.
Quan? Un cop per trimestre: al segon i tercer trimestre.