QUI SOM

Informació sobre qui som

COM TREBALLEM

Informació sobre la línia pedagògica de l'escola

ESPAIS I SERVEIS

Conegueu el nostre centre fent-hi una visita virtual

LA BRUGUITECA

Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Emily Dickinson

PREINSCRIPCIÓ CURS 19-20

Publicat el Dijous, 24 Gener 2019

 

 

 

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

 

Del 29 de març al 9 d'abril

heu de demanar cita prèvia al 972 20 34 24

Trobareu més informació sobre el procés de preinscripció
a la web del Departament d'Ensenyament i a la web de l'ajuntament

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CURS 19-20

 

Fases de la preinscripció Dates
Publicació de l'oferta provisional 27 de març
Presentació de sol·licituds (amb cita prèvia al 972 203424) 29 de març al 9 d'abril

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 8 d'abril

Llistes amb el barem provisional 26 d'abril
Reclamacions barem provisional 29 d'abril al 3 de maig
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 8 de maig
Sorteig del número de desempat 9 de maig
 
Publicació de l’oferta definitiva 14 de maig
Publicació de l’oferta final 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
 
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO) del 20 al 26 de juny

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Documentació general
  • Sol·licitud de la preinscripció degudament omplerta
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la mare
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a si en té
  • Original i fotocòpia de la TSI (tarja sanitària individual) de l'alumne/a

 

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR
ELS CRITERIS SEGÜENTS

CRITERIS GENERALS
Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. 40p
No s’ha de demanar cap document acreditatiu perquè el centre ja en fa la comprovació.
Si el domicili habitual es troba dins l’àrea d’influència. 30p
DNI de la persona sol·licitant o NIE.
En el cas que l’adreça de la sol·licitud no coincideixi amb la del DNI, cal aportar un Certificat Municipal de Convivència i portar el DNI renovat durant el període de matriculació.
Si l’adreça del lloc de treball està dins l’àrea d’influència. 20p
Certificat d’empresa, còpia del contracte laboral o model 036 o 037 d'Hisenda (autònoms) per acreditar el domicili laboral.
Si el domicili habitual és al mateix municipi però no en la seva àrea d’influència. 10p
DNI de la persona sol·licitant o NIE.
En el cas que l’adreça de la sol·licitud no coincideixi amb la del DNI, cal aportar un Certificat Municipal de Convivència i portar el DNI renovat durant el període de matriculació.
Si el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 10p
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Si existeix una discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, del pare o mare, o del germà o germana. 10p
Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. 15p

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

IMPORTANT
L'escola no podrà acceptar com a vàlida cap sol·licitud on no hi figuri una adreça de correu electrònic.